Ľudia

RNDr. Mária Matulová, PhD.Maria Matulova

Vedúca NMR laboratória

Oddelenie analytiky

tel.: +421-2-59410245, +421-2-59410256, +421-2-59410257

fax: +421-2-59410222

e-mail: maria.matulova@savba.sk

Výskum:

Štrukturálna analýza sacharidov, ich derivátov s hlavným zameraním na polysacharidy; štúdium metabolizmu baktérií pomocou in vivo, in situ NMR, identifikácia metabolitov a metabolických dráh

Spolupráca a pulikácie:

www.chem.sk


Ing. Miloš Hricovíni, PhD.Milos Hricoviny

Vedúci oddelenia štruktúry a funkcie sacharidov

Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov

tel.: +421-2-59410323, +421-2-59410256, +421-2-59410257

fax: +421-2-59410222

e-mail: chemilos@savba.sk

Výskum:

Analýza štruktúry a dynamiky sacharidov v roztokoch, štruktúra komplexov proteín-sacharid, molekulové modelovanie sacharidov, analýza NMR parametrov

Spolupráca a pulikácie:

www.chem.sk


RNDr. Iveta Uhliariková Iveta Uhlarikova

Oddelenie analytiky

tel.: +421-2-59410290,+421-2-59410256, +421-2-59410257

fax: +421-2-59410222

e-mail: chemivuh@savba.sk

Výskum:

NMR spektroskopia sacharidov
Anna Karovičová Anna Karovicova

Technička

Oddelenie analytiky

tel.: +421-2-59410290, +421-2-59410256, +421-2-59410257

fax: +421-2-59410222

e-mail: chemakar@savba.sk

Ing. Michal Zalibera, PhD.Maria Matulova

Oddelenie analytiky

tel.: +421-2-59410256, +421-2-59410257

fax: +421-2-59410222

e-mail: michal.zalibera@stuba.sk

Výskum:

NMR spektroskopia sacharidov, EPR štúdie reakcií antioxidantov a zhášačov radikálov, CV-EPR-UV/Vis/NIR spektroelektrochemické štúdie fullerénov

Spolupráca a pulikácie:

www.chtf.stuba.sk