O NMR Laboratóriu

Budova Chemického Ústavu SAV

Laboratórium NMR spektroskopie, ktoré je súčasťou Národného centra NMR spektroskopie, zabezpečuje servis v oblasti vysoko-rozlíšenej NMR spektroskopie pre výskumné skupiny na Chemickom ústave SAV, pre iné pracoviská SAV ako aj pre univerzity a súkromné spoločnosti na Slovensku. Pracovníci pomáhajú pri interpretácii zložitejších spektier a podieľajú sa na školeniach NMR spektroskopie.

Vedeckí pracovníci NMR laboratória sa v rámci vlastných vedeckých aktivít zameriavajú na výskum štruktúry a dynamických vlastností sacharidov v roztoku, medzimolekulových interakcií sacharidov a proteínov, štruktúry polysacharidov a degradačných produktov metabolizmu baktérií. Využívajú sa pritom okrem najmodernejších metód NMR spektroskopie aj metódy molekulového modelovania. NMR laboratórium sa intenzívne zapája do riešenia viacerých medzinárodných (FP6 a FP7) a národných (VEGA, APVV) projektov. Významná je tiež medzinárodná spolupráca s pracoviskami, v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Veľkej Británii.